Wymiana/Zwroty

§ 9
Wymiana

Formularz wymiany -> POBIERZ

Adres do wysyłki:
Vulgarus
ul. Grunwaldzka 400
60-169 Poznań

1. Niezależnie od procedury odstąpienia od umowy wskazanej w § 10 Regulaminu, oraz uprawnień Konsumenta w przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, o których mowa w § 7, Klient ma możliwość wymiany zakupionego Produktu (dalej jako: Wymiana Produktu).

2. Wymiana Produktu może zostać dokonana na taki sam Produkt w innym rozmiarze lub dowolny inny Produkt, pod warunkiem, że jest on dostępny w Sklepie Internetowym. Wymianie podlegają tylko Produkty pełnowartościowe, które nie noszą śladów używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania.

3. W celu skorzystania z Wymiany Produktu, Klient powinien zgłosić chęć wymiany, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@vulgarus.pl. Do wiadomości przesłanej Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient powinien dołączyć formularz wymiany, stanowiący załącznik do Regulaminu i wskazać m.in. numer Zamówienia, datę dostarczenia Produktu, którego dotyczy wymiana oraz interesujący go Produkt, na który wymiana ma zostać dokonana.

4. Klient powinien złożyć oświadczenie o chęci Wymiany Produktu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Po upływie terminu określonego w poprzednim zdaniu, Klient nie będzie mógł skorzystać z możliwości Wymiany Produktu.

5. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy interesujący go Produkt - na który miałaby zostać dokonana wymiana - jest dostępny.

6. Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem dostępności Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, Klient powinien odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Produkt podlegający wymianie, na adres do doręczeń Sprzedawcy: Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

7. Po dostarczeniu Sprzedawcy Produktu podlegającego wymianie, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, dostarczy Klientowi interesujący go Produkt, na który zostanie dokonana wymiana. Sprzedawca może wstrzymać się z dostarczeniem Klientowi Produktu, do momentu dopłacenia przez Klienta różnicy w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.

8. Ewentualna różnica w cenie pomiędzy Produktem podlegającym wymianie, a Produktem, na który zostanie dokonana wymiana, rodzi obowiązek zwrotu różnicy w cenie przez Sprzedawcę Klientowi – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana jest tańszy, albo dopłaty różnicy w cenie przez Klienta Sprzedawcy – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.

9. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu Produktu podlegającego wymianie. Zwrot różnicy w cenie nastąpi przelewem, na wskazane przez Klienta w formularzu wymiany konto bankowe.

10. Klient zobowiązany jest dopłacić Sprzedawcy ewentualną różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności interesującego go Produktu, na który zostanie dokonana wymiana. Dopłata różnicy w cenie powinna nastąpić przelewem, na konto bankowe Sprzedawcy, wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. Brak zapłaty różnicy w cenie w powyższym terminie skutkuje brakiem możliwości Wymiany Produktu.

11. Koszty dostarczenia do Klienta Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, ponosi Sprzedawca.

§ 10
Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy -> POBIERZ

Adres do wysyłki:
Vulgarus
ul. Grunwaldzka 400
60-169 Poznań

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 ust. 14 Regulaminu (dalej jako: Odstąpienie od Umowy).

2. Prawo Odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Konsument nie będzie zatem uprawniony do Odstąpienia od Umowy przykładowo:

-  w sytuacji gdy zakupiony przez niego Produkt jest nieprefabrykowany, zostanie wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Konsument nie będzie uprawniony do Odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy przedmiotem Umowy będzie Produkt personalizowany, posiadający np. naszycia, napisy lub inne elementy dostosowane do Konsumenta i przez niego określone, czyniące Produkt niepowtarzalnym;

- w przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Bieg terminu do Odstąpienia od Umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Konsumenta, a w przypadku umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.

4. Konsument może Odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Dla usprawnienia procedury Odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zaleca skorzystanie z przygotowanego przez niego formularza odstąpienia.

6. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie pisemnej, na adres do doręczeń Sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań albo w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@vulgarus.pl.

7. Do zachowania terminu na Odstąpienie od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie tego oświadczenia na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o Odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta, z zastrzeżeniem § 10 ust. 10 Regulaminu.

10. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przykładowo, w przypadku zapłaty w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 1 - 3 Regulaminu, zwrot nastąpi co do zasady na rachunek bankowy Konsumenta albo wskazany przez niego.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy np. koszty opakowania, wysyłki.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

16. W przypadku Odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl